Publikace

ÚSTAVNÍ SOUDNICTVÍFOREJTOVÁ, M. a kol. Ústavní soudnictví. Brno: Václav Klemm, 2014, 240 stran, ISBN: 978-80-87713-09-9
Publikace zobrazuje složitý proces ústavního soudnictví jako nedílné součásti demokratických právních systémů. Definuje postavení ústavních soudů ve vybraných zemích Evropy, které komparuje s postavením nejvyšších soudů v USA a ve Velké Británii. Pozice vybraných ústavních soudů je vymezena v rámci konceptu dělby moci. Hlavní matérií publikace je znázornění pozice Ústavního soudu ČR, jeho kompetencí včetně komentovaných popisů všech zvláštních řízení, která u Ústavního soudu ČR probíhají v souladu s Ústavou ČR. Přidanou hodnotou díla je definování vzájemného prolínání vybrané aktuální judikatury Ústavního soudu ČR s relevantní judikaturou Evropského soudu pro lidská práva, která se týká zejména pravidel spravedlivého procesu. Monografie je určena odborné i laické veřejnosti, zejména však studentům právnických fakult v České republice, pro které jsou znalosti teoretické i praktické činnosti Ústavního soudu ČR nezbytnou součástí jejich studia a budoucí právnické profese.


ŽLUTÁFOREJTOVÁ, M., TRONEČKOVÁ, M. Evropské právo v praxi. Plzeň: Aleš Čeněk, 2011, 248 stran ISBN: 978-80-7380-301-8
Ovládání práce s informačními právními systémy je jedním z klíčových kritérií vzdělání současných právníků. Orientace v informačních systémech nejen urychluje, ale může také výrazně usnadnit řešení právních problémů. Z tohoto základního předpokladu vychází předkládaná teoreticko-praktická publikace. První část je věnována teoretické problematice práva Evropské unie. Druhou část tvoří konkrétní právnické případy s uvedeným řešením a technickým návodem, čtenáři je tak nabídnuta praktická cesta, jak pomocí informačního systému ke správnému řešení dojít. Třetí část obsahuje případy vycházející z praxe, tentokráte však neřešené a vybízející tak k vlastní invenci a nápaditosti při nalézání postupů k řešení. Publikace je zcela novou a velmi užitečnou pomůcku, která jak studentům právnických fakult, tak zájemcům z řad odborníků na veřejné právo ulehčuje orientaci v pramenech práva EU a jejich praktickou aplikaci prostřednictvím moderní technologie.


ENCYKLOPEDIEKLÍMA, K. a kol. Encyklopedie ústavního práva. Praha: ASPI, 2007, 776 stran ISBN: 978-80-7357-295-2 (členka autorského kolektivu)
První encyklopedie ústavního práva v České republice vytvořená kolektivem 31 autorů pod vedením profesora Karla Klímy. Encyklopedický instrumentář předkládaného díla záměrně čerpá ze zdrojů několika vědecko-pedagogických disciplín – srovnávacího ústavního práva, ústavního práva ČR, politologie, teorie práva, státovědy (teorie vládnutí), práva Evropské unie. Obecná teorie ústavního práva s jejím předmětovým pojmoslovím je však spojovacím prvkem a koncepční filosofií díla. Většina autorů jsou svojí vědecko-pedagogickou kariérou učitelé ústavního práva.


EVROPA_KLímaKLÍMA, K. a kol. Evropské právo. Plzeň: Aleš Čeněk, 2011, 248 stran, ISBN: 978-80-7380-301-8 (členka autorského kolektivu)
Osobitost paralelní existence dvou propojených smluvních systémů v Evropě (Konvenční právo a Unijní právo jako právo Evropské unie) a jejich vertikální spojení s ústavními systémy a právními řády členských států vytváří určitý univerzální nadstátní systém ústavního charakteru, který si zasluhuje komplexního pojetí, zkoumání a didaktické koncepce. V tom smyslu je jako doktrinární nové pojetí (tedy „po Lisabonské smlouvě“) účelné oba mocenské systémy zkoumat uceleně, v návaznosti a komplexnosti pod předmětovým názvem „Evropské právo“.


JUDIKATURAFOREJTOVÁ, M. Judikatura soudů EU a Rady Evropy ve věcech zákazu diskriminace. Plzeň: Aleš Čeněk, 220 stran, ISBN: 978-80-7380-475-6
Publikace je věnována široké problematice zákazu diskriminace zakotvené v právu Evropské unie a Rady Evropy. Reflexe právních principů je obsažena v rozhodnutích Soudního dvora Evropské unie v Lucemburku a Evropského soudu pro lidská práva ve Štrasburku, která jsou v studii detailně analyzována za rozhodné období let 2010–2012. Rozebíraná judikatura je rozčleněna dle kritéria práv spojených s osobním životem, společenským statusem a se sociálním zabezpečením v rozhodovací praxi obou soudů. Jednotlivá rozhodnutí obou soudů jsou komparována, komentována a některá i podrobena kritice odhalující nesourodost rozhodovací praxe. Publikace je určena zejména odborníkům z humanitních věd. Jako teoreticko-praktický návod v oblasti diskriminačních sporů je významně využitelná pro soudce, advokáty i exekutory. V rámci vysokoškolského studia bude významnou pomůckou pro studenty právnických fakult, kteří se zaměřují na širší spektrum ochrany lidských práv.


KOMENTÁŘFOREJTOVÁ, M. Článek 10, 24 a 25 Listiny In: KLÍMA, K. a kol. Komentář k Ústavě a Listině. Plzeň: Aleš Čeněk, 2009, 1448 stran, ISBN: 978-80-7380-140-3 (členka autorského kolektivu)
Druhé vydání komentáře si vyžádalo značnou aktualizaci, rozšíření, doplnění i dílčí přepracování. Komentář je nově rozdělen do dvou svazků, z nichž jeden obsahuje Ústavu a Ústavní zákon o bezpečnosti České republiky, druhý pak Listinu základních práv a svobod. Ke znění jednotlivých článků je doplněn obsáhlý komentář, judikatura, seznam souvisejících ustanovení ústavního pořádku a mezinárodních smluv, detailní přehled literatury a odkazů na související články. Ústavní pořádek přímo i nepřímo počítá s provedením, rozvedením a konkretizací v dalších zákonech. Pro úplnost komentáře k ustanovením Ústavy a Listiny je proto druhé vydání nově doplněno o výběr zákonů, které organicky předmět oboru ústavního práva dotvářejí. Přístup ke komfortnímu využití jejich elektronické verze naleznete na levé předsádce publikace.


KOREAFOREJTOVÁ, M. The Constitutional Courts – The Republic of Korea and the Czech Republic – Comparison. In: TOMÁŠEK, M., MOON, J. et alii. LAW CROSSING EURASIA – From Korea to the Czech Republic. Waldkirchen: rw&w Science & New Media Passau-Berlin-Prague, 2015, 290 s., ISBN: 978-3-9816855-2-7 (členka autorského kolektivu)
Kolektivní monografie je věnována vzájemnému vztahu českého, resp. evropského práva a práva korejského. Kromě korejských a českých expertů na srovnávací, obchodní a mezinárodní právo jsou mezi jejími autory též přední odborníci ze Slovenska a Švédska. Monografie je výstupem ze stejnojmenné mezinárodní právní konference pod záštitou rektora Univerzity Karlovy profesora Tomáše Zimy, kterou uspořádala v lednu tohoto roku Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze ve spolupráci s prestižní Hankuk University of Foreign Studies v Soulu


MENŠINYFOREJTOVÁ, M. Mezinárodněprávní ochrana menšin. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2002, 118 stran, ISBN: 978-80-7082-843-9
Vědecká monografie zkoumá statut menšin v systému mezinárodního práva. Jedním z úkolů této práce je podat kvalitní přehled současné pozitivněprávní úpravy mezinárodního práva, která řeší problematiku práv a postavení menšin. Publikace se věnuje pojmu menšina, resp. pokusům o její definici, problému menšin v historické perspektivě, v rámci Organizace spojených národů (OSN), menšinám v celoevropském kontextu a procesním mechanismům mezinárodního práva (OSN, OBSE, Rady Evropy) k zajištění a ochraně práv menšin.


METAMORFOZYFOREJTOVÁ, M. Problematika tzv. komparátora v diskriminačních sporech a otázka dokazování předpojatosti k diskriminaci ve světle judikatury Evropského soudu pro lidská práva. In: CVRČEK, F., JERMANOVÁ, H. Metamorfózy práva ve střední Evropě IV. – Žijeme v nejlepším z možných právních světů? Plzeň: Aleš Čeněk, 2015, 386, ISBN: 978-80-7380-543-2
Po 25 letech od přechodu k demokracii a právnímu státu se ukazuje, že v oblasti právní se země V4 potýkají se závažnými problémy. O životě v nejlepším z možných právních světů nemůže být řeči, čím dál více pozorujeme odklon od původních ideálů a nárůst negativních tendencí. Snaha vysvětlovat potíže dědictvím minulého režimu patří spíše k populistickému zastírání skutečnosti a vyjadřuje nechuť palčivé otázky řešit. Zdá se, že oslabení role státu a práva v oblasti ochrany veřejného zájmu ve jménu absolutizace ideologie tzv. volného trhu a vypjatého individualismu překročilo únosnou mez. Mezinárodní konference zemí V4 – Metamorfózy práva ve střední Evropě IV. se proto zaměřila na hledání cest, jak prostřednictvím rozvíjení demokracie a právního státu přispět k léčení tohoto stavu.


PRAKTIKUMKLÍMA, K. a kol. Praktikum českého ústavního práva. Plzeň: Aleš Čeněk, 2009, 614 stran, ISBN: 978-80-7380-173-1 (členka autorského kolektivu)
Publikace vybírá stěžejní aplikační tématiku vycházející z Ústavy ČR a Listiny základních práv a svobod. Problematika ústavního práva se zejména v souvislosti s jurisdikční činností Ústavního soudu ČR stala materií, která má dopad na aplikační praxi nejen související s doktrínou vlastního oboru (ústavního práva), ale promítající se i do oborů odvětvových. Výrazné to je zejména v souvislosti s právní konkretizací Listiny základních práv a svobod. Předkládané praktikum se zakládá na zkušenostech ze seminární výuky oboru a tréninku studentů při koncipování ústavních stížností. Je tak na jedné straně zaměřeno na seminární využití na univerzitách a jiných vysokých školách. Na straně druhé však Praktikum českého ústavního práva současně sleduje užití v právní praxi jako manuál vybraných otázek ústavního hmotného i procesního práva pro soudce, advokáty, státní zástupce, dále k přípravě koncipientů, čekatelů a dalších praktické právo studujících a aplikujících. Praktikum promítá do české aplikační praxe problematiku přímé závaznosti komunitárního a unijního práva a diskuze o textu Lisabonské smlouvy.


SOUBĚHFOREJTOVÁ, M., PELC, V. Souběh vrcholných funkcí v kapitálových obchodních společnostech. Praha: Bohemia Iuris Kapitál, 2014, 81 stran, ISBN 978-80-260-6446-6.
Publikace je věnována aktuální problematice souběhu funkce statutárního orgánu obchodní společnosti nebo jeho člena a uzavření pracovní smlouvy s tímto statutárem, v níž bude jako druh vykonávané práce uvedena činnost spadající pod pojem obchodního vedení. Tento text poskytuje podrobnou právní analýzu dané otázky z hlediska teoretického i praktického a nabízí její možné řešení včetně doporučeného postupu obchodních společností po 1. lednu 2014. Autoři pracují s množstvím judikátů českých soudů a součástí textu je i právní komparace s úpravou tohoto tématu v zahraničních právních řádech.


SPORYFOREJTOVÁ, M., SIEGELSTEIN, J. Spory mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem: řešení a předcházení sporům na pracovišti. Praha: Svaz průmyslu a dopravy, 2013, 60 stran. ISBN: 978-80-2604-255-6
Monografie pojednává o praktických aspektech možných pracovněprávních sporů, která vznikají v rámci pracovně-právních vztahů a směřuje k podpoře sociálního dialogu. Kniha pojednává o nejčastějších okruzích sporů v pracovním právu a důvodem těchto sporu, alternativním postupům řešení sporů v pracovním právu (smírnému řešení, mediaci), pracovním smlouvám (pracovním smlouvám se specifickými skupinami zaměstnanců, smlouvě o výkonu funkce mezi top-managementem a společností, rozhodčím doložkám v pracovním smlouvám, změnám pracovního poměru), odměnňování a finančním nárokům z pracovního poměru (poskytování benefitů, odstupné a odchodné, náhrada škody a odpovědnost zaměstnance a zaměstnavatele za škodu, sporům v souvislosti s odpovědností za škodu nebo z dohod o hmotné odpovědnosti zaměstnance), rozvázání a skončení pracovního poměru (neplatné rozvázání pracovního poměru výpovědí, okamžitým zrušením, zrušením ve zkušební době nebo dohodou, sporům z těchto skutečností, ochraně a úniku důvěrných informací, přetahování klientů a krádež know-how, konkurenční doložky) a neakceptovatelným chováním na pracovišti (psychologický nátlak, šikana na pracovišti (lobbing, boxing), verbální, fyzické a vizuální obtěžování, sexuální obtěžování, whistleblowing, diskriminace, omamné látky a alkohol na pracovišti, aktivitám zaměstnanců na internetu).